Oprocentowanie i zabezpieczenie kredytu.

Oprocentowanie i zabezpieczenie kredytu.

Kredyty zawsze mają określone oprocentowanie. Nie ma nic za darmo i to oprocentowanie jest realnym zarobkiem dla banku. Oprocentowanie wyznacza koszta takiego kredytu. Składa się na niego marża banku, a także stopa referencyjna. Jeżeli chodzi o stopę referencyjną jest ona stawką procentową pożyczek pieniężnych jakie są przyznawane na rynku międzybankowym. Stopa referencyjna jest inaczej kształtowana odnośnie różnych walut. Marżę natomiast ustala bank w sposób indywidualny i jest ona pewnego rodzaju wyznacznikiem konkurencji jaka ma miejsce pomiędzy bankami. W Polsce oprocentowanie kredytu jaki udziela się w walucie krajowej wylicza się na podstawie zsumowania wskaźnika WIBOR i marży banku. Oprocentowanie kredytu jaki udzielani jest w Polsce, ale w walucie obcej wyliczane jest jako suma marży banku u wskaźnika LIBOR lub EURIBOR dla danej waluty. WIBOR jest wskaźnikiem jaki wyznacza wysokość oprocentowania wszystkich pożyczek jakie występują na polskim rynku międzybankowym. LIBOR natomiast jest stopą procentową kredytów jakie można znaleźć na rynku międzybankowym w Londynie i wyznaczają ją cztery główne banki. Są nimi Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. LIBOR jest niezbędny do obliczenia oprocentowania dla kredytów w obcych walutach i określa się go w okresie jednego tygodnia, jednego miesiąca, trzech miesięcy, pół roku i w okresie jednego roku. EURIBOR jest stopą procentową jaka znajduje się na rynku europejskim. Ustala się ją o jedenastej godzinie w dzień w Brukseli i jest ona średnią ofert jakie zostały przygotowane przez sześćdziesiąt różnych banków.

Formy rzeczowe i osobowe zabezpieczania kredytów bankowych.

Kredyt może mieć dwojakie zabezpieczenie. Może mieć charakter rzeczowy lub osobowy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę osobowe formy zabezpieczenia jedną z nich jest poręczenie. W tym przypadku inna osoba zobowiązuje się, ze spłaci nasz kredyt łącznie z odsetkami, jeżeli my nie będziemy w stanie go spłacić na czas. Druga formą zabezpieczenia jest tak zwany weksel in blanco. Jest to pewnego rodzaju wekslowa deklaracja, która jest jednocześnie upoważnieniem dla banku do tego, aby mógł ten weksel wypełnić, jeżeli kredytobiorca zaprzestanie spłacać kredyt. Kolejnym zabezpieczeniem jest awal. Stanowi on poręczenie wekslowe. Ponadto jako zabezpieczenie mamy jeszcze gwarancję bankową i cesję wierzytelności. W przypadku cesji bank, który udziela kredytu zmusza nabywcę, aby zadeklarował się, ze wierzytelność przekaże do banku jaki daje kredyt. Zabezpieczeniem kredytu jest również przystąpienie do długu. Istnieją jeszcze rzeczowe formy zabezpieczenia kredytu, które przez bank są bardziej preferowane. Tutaj można wymienić zastaw i blokadę środków na rachunku bankowym kredytobiorcy. Rzeczową formą zabezpieczenia kredytu jest również kaucja. Jest ona składana na odrębnych rachunku w banku i konieczne jest w jej przypadku podpisanie pisemnej umowy. Do rzeczowych form zabezpieczenia kredytu zalicza się także bony na okaziciela oraz hipotekę. Ta ostatnia forma zabezpieczenia kredytu jest najbardziej popularna. Hipoteka jest zabezpieczeniem na konkretną nieruchomość na jaką brany jest kredyt. Nieruchomość ta musi posiadać księgę wieczystą, w której umieszczany jest wpis, o tym ze na nieruchomość została założona hipoteka. Może być ona przypisana do nieruchomości bez względu na to kto jest właścicielem tej nieruchomości. Hipoteka może zostać nałożona na nieruchomość, którą dłużnik jedynie może użytkować. Obecnie hipoteka jest najbardziej popularną formą zabezpieczenia kredytów bankowych.

BNP Paribas

8.9%

PKO Bank Polski

10.5%

Citi Bank

11.3%